Hyppää sisältöön

1. JOHDANTO

Loppuraportissa tulee ensisijaisesti vastata kysymyksiin: mitä ja miten tehtiin, miksi tehtiin, missä onnistuttiin, mikä meni pieleen, miksi ja miten ongelmat ratkaistiin ja mitä itse asiassa opittiin. Kerro johdannossa aluksi lyhyesti mihin projektiin tämä dokumentti liittyy, mitä osapuolia projektissa oli mukana (projektin organisaatio) ja mikä on tämän dokumentin tarkoitus ja sisältö.

2. TEHTÄVÄ, TAVOITE, TULOKSET

2.1. Yhteenveto projektin toteumasta

Koko projektin toteuma (projektisuunnitelman tavoitteisiin ja tehtäviin peilaten): * mitä piti tehdä (eli kertokaa ensin lyhyesti projektin tavoite/tarkoitus), * mitä tehtiin (liitteenä voi olla projektin tulosten yhteenveto), * miten onnistuttiin

2.2. Projektin onnistuminen (suunnitelma vs. toteutuma)

Projektiprosessin osalta raportissa esitellään ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: * prosessin rakenne: vaiheet ja tehtävät, niiden toteutusperiaatteet ja aikataulut * projektin sisäiset aikaresurssit: suunnitellut ja toteutuneet vaiheittain ja viikoittain, jakauma tehtävittäin (varsinainen sisältö ja projektin hallinta) * projektin ulkopuoliset resurssit: konsultaatiot, koulutus, katselmoinnit, testaukset jne.

3. ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISUT

Kuvatkaa ongelmat projektin suunnittelussa ja toteutuksessa (mistä johtui, miten ratkaistiin, mitä olisi pitänyt tehdä toisin ja miten)

3.1. Ongelmat suunnittelussa

3.2. Ongelmat toteutuksessa

3.3. Muut ongelmat tai toteutuneet riskit ja niiden käsittely

4. YHTEENVETO

4.1. Keskeiset opit

Listatkaa opitut asiat esim. henkilöittäin ja/tai vaiheittain. Mainitkaa myös hyvin toimineet työskentelytavat, työkalut ja menetelmät (nk. best practises).

4.2. Itsearviointi

Arvioikaa seuraavia:

4.2.1. Ryhmätyö

 • projektipäällikkyys (ei henkilöön kohdistuvaa, vaan yleisemmällä tasolla)
 • erilaisuuden hyödyntäminen
 • ongelmanratkaisu (ei pelkästään teknisten ongelmien ratkaisemista, viestintä ym.)
 • työnjako ja tehtävien hallinta
 • ryhmän oma työ
 • toisten työ (esim. tukiryhmätoiminta)
 • resurssien hyödyntäminen (mitkä ovat teidän resurssinne?)
 • ohjaus ja sen käyttö (mitä muutakin kuin oma ohjaaja?)
 • ryhmäprosessi (ryhmällä eri kehitysvaiheita (joukko, klikki, ME, tiimi), miten kehittynyt?)
 • kriisit ja niistä selviäminen
 • oman työn kriittinen kehittäminen

4.2.2. Suunnitelmallisuus (projektityöskentely)

 • suunnitelmat
 • mitä tehty?
 • mitä käytetty/valvottu (miten näkynyt projektin arjessa)?
 • mitä päivitetty ja miksi?
 • miten hyvin tehty?
 • resurssien hallinta
 • suunniteltu
 • valvonta
 • toteutuminen
 • projektiprosessin dokumentointi (mm. muistiot eri palavereista)
 • projektiprosessin hallinta

4.2.3. Vuorovaikutus

 • yhteydenpito sidosryhmiin (ketkä ovat sidosryhmiä?)
 • tiedonhankinta (toimeksiantajalta tiedon saaminen)
 • haastattelut ja niiden valmistelu, toteutus ja tiedon jalostus
 • tiedottaminen
 • asiakasorganisaatiossa
 • erityiskohderyhmät
 • ammattikorkeakoululle
 • muut kohteet ja mediat (jos näkynyt esim. lehdissä, messuilla tms.)
 • johtoryhmätyöskentely (valmistautuminen, tavoitteiden saavuttaminen, läpivienti)
 • tehtävän kehittäminen ja rajaukset
 • miten tehty?
 • kenen esityksestä ja millä tiedoilla?
 • tukiryhmätoiminta (tiedon saaminen, asiantuntijoiden hyödyntäminen)
 • ”fiilis” ja sen syyt (jos ”alavireinen”, niin kuinka parannettu?)
 • toisten työkiireiden huomioiminen yhteydenpidossa (ennakointi, matkat ym.)
 • yhteydenpitovälineiden käyttö (mikä on järkevä väline eri tilanteisiin, palaverit kallista ajankäyttöä)
 • vuorovaikutuksen tuloksellisuus (Jory, sähköposti, muut)

4.2.4. Asenne

 • tehtävään
 • oppimiseen
 • ongelmiin
 • ote projektista sen eri vaiheissa
 • palautehakuisuus

4.2.5. Tulos

Tulosta on kaikki, mitä projekti tavoitteellisesti tarjoaa ryhmän ulkopuolisten hyödyksi * mitkä ovat projektin tulokset? * kuinka hyviä tuotokset ovat? * onko projektilla ”aineettomia” tuloksia? (esim. asennemuutos) * tulosten arvo organisaatiolle ja muille tahoille * jatkotoimenpiteet

4.3. Arvosanaehdotukset

Mikä on mielestänne arvosana, jonka ansaitsemme em. kriteerien perusteella? Voitte jakaa arvosanaehdotuksen ryhmän sisällä siten, että joku enemmän töitä tehnyt saisi paremman arvosanan (tai työhön vähäisesti osallistunut huonomman).

LÄHTEET

LIITTEET